Thấy xe bẩn lấy tay vẽ lên cho vui, đúng là sai lầm